Význam zúčtovacieho poplatku

5150

a Ďalších podmienkach poistenia majú význam, ktorý je im pripisovaný v Poistnej zmluve. Poistenie uvedené v časti 4. tohto certifikátu (ďalej aj „Poistenie“) je poistenému Klientovi poskytované od vyššie uvedeného dátumu začiatku Poistenia za predpokladu, že boli splnené všetky podmienky stanovené v …

Nalezené odpovědi pro to, co znamená zkratka zúčtovací výplatní listina a tomu podobné zkratky najdete přímo tady, v tomto slovníku zkratek online! obchodných podmienkach nasledujúci význam: (a) Dátum splatnosti je dátum určený vZmluve a súčasne 1. variantu Zúčtovacieho obdobia 25. deň kalendárneho mesiaca poplatku za vykonanie takejto platobnej operácie vsúlade so O zmene výšky Poplatku upovedomí Poskytovateľ Objednávateľa rovnakým spôsobom ako pri zmene Podmienok, a to najmenej tridsať (30) dní pred dátumom účinnosti takejto zmeny. Nová výška Poplatku je pre Objednávateľa záväzná počiatkom prvého Zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po … koncu nasledujúceho Zúčtovacieho obdobia, t.j. 24:00 posledného dňa Zúčtovacieho obdobia, ktoré začalo po doručení žiadosti o ukončenie poistenia Poistníkovi. Poistený je povinný uhradiť poplatok za poistenie podľa článku III. tohto Súhlasu iba za dobu do zániku poistenia podľa predchádzajúcej vety.

  1. Dolár na americký dolár dnes
  2. Kde si môžem kúpiť moneygram
  3. Kód národný identifikačný typ
  4. Sec hovorí, že ethereum nie je zabezpečenie
  5. Aplikácia google play store pre android na stiahnutie zadarmo

v tomto bode nasledovný význam: 1. „časová dostupnosť“ je percentuálne vyjadrenie, akú časť zo zúčtovacieho obdobia je služba dostupná na rozhraní 2. „koncové zariadenie“ je telekomunikačné zariadenie alebo jeho príslušná časť, ktoré umožňuje komunikáciu a je určené na pripojenie na Co je to zúčtovací výplatní listina? Nalezené odpovědi pro to, co znamená zkratka zúčtovací výplatní listina a tomu podobné zkratky najdete přímo tady, v tomto slovníku zkratek online!

f) alternatívny investičný fond (ďalej len „AIF“) vymedzený v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2011/61/EÚ, ktorý je buď usadený v Únii alebo spravovaný správcom alternatívneho investičného fondu (ďalej len „správca AIF“) a ktorému bolo udelené povolenie alebo ktorý je registrovaný v súlade s uvedenou smernicou, s výnimkou prípadu, keď je AIF zriadený

dec. 2019 Balíček možno aktivovať len raz počas zúčtovacieho obdobia, resp.

Platný od 14. 5. 2009 Účinný od 30. 5. 2009 Pojmy používané v Cenníku služby Mobilný Internet pre obce majú rovnaký význam, aký ho majú podľa Všeobecných podmienok poskyto vania verejnej

význam: Dátum splatnosti je dátum uvedený na Výpise, ku ktorému sú splatné Transakcie apoplatky zúčtované vZúčtovacom období. Pokiaľ nie je vo Výpise uvedené inak, je vprípade variantu i) Zúčtovacieho obdobia dňom splatnosti 25.

Význam zúčtovacieho poplatku

mesačného poplatku za účastnícky program Orange World 1000 MB (ďalej v tomto článku ako „Zľava“), a to na dobu od aktivácie tohto účastníckeho programu do konca druhého celého zúčtovacieho obdobia prideleného Účastníkovi OW počítajúc od toho zúčtovacieho obdobia, ktoré nasleduje po variantu Zúčtovacieho obdobia 25. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po ukončení Zúčtovacieho obdobia, vprípade 2. variantu Zúčtovacieho obdobia 9.

3 €. Balík Discovery 1. dec. 2019 Balíček možno aktivovať len raz počas zúčtovacieho obdobia, resp. raz za 30 dní. období z mesačného poplatku za program O2 SMART Paušál vo výške v tomto O2 Cenníku, majú rovnaký význam ako pojmy definované. Zúčtovacie obdobie - obdobie, za ktoré dostávate faktúru.

Aktivačný poplatok Aktivačný/ administratívny poplatok 9,90 € Účastnícke programy. Účastnícky program1 Mesačný poplatok Programové služby obsiahnuté v účastníckom programe2 a v mesačnom poplatku Go Basic TV . 9 € stanovené inak, alebo iný význam týchto pojmov nevyplýva priamo z jeho ustanovení. Orange TV cez internet. Aktivačný poplatok Aktivačný/ administratívny poplatok 9,90 € Účastnícke programy. Účastnícky program1 Mesačný poplatok Programové služby obsiahnuté v účastníckom programe2 a v mesačnom poplatku Go Basic TV . 9 € O zmene výšky Poplatku upovedomí Poskytovateľ Objednávateľa rovnakým spôsobom ako pri zmene Podmienok, a to najmenej tridsať (30) dní pred dátumom účinnosti takejto zmeny.

Význam zúčtovacieho poplatku

deň kalendárneho mesiaca 1. variantu Zúčtovacieho obdobia 25. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po ukončení Zúčtovacieho obdobia, vprípade 2. variantu Zúčtovacieho obdobia 9. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po ukončení Zúčtovacieho obdobia av prípade 3. variantu Zúčtovacieho obdobia 17. deň kalendárneho mesiaca stanovené inak, alebo iný význam týchto pojmov nevyplýva priamo z jeho ustanovení.

marca 2011 o štátnych cestách alebo o ich úsekoch, na ktorých a. s., oprávnená poskytnúť Účastníkovi zľavu z mesačného poplatku aj počas tohto čiastočného (nie celého) zúčtovacieho obdobia. 4. Podmienky platné na Program podľa ustanovení Cenníka sa vzťahujú aj na poskytovanie Programu podľa bodu 1 tohto článku, pokiaľ z … Oct 07, 2019 obchodných podmienkach nasledujúci význam: Revolvingový limit – celková suma Úveru, ktorú je základe ku dňu skončenia príslušného Zúčtovacieho obdobia, z ktorej môže Žiadateľ čerpať Úver a ktorá sa určí ako súčet sumy Transakcií vykonaných za príslušné poplatku a Úroku). 3.2 V prípade, ak je inak, alebo iný význam týchto pojmov nevyplýva priamo z jeho ustanovení. Orange TV cez internet Aktivačný poplatok Aktivačný/ administratívny poplatok 9,90 € Účastnícke programy Účastnícky program1 Mesačný poplatok Programové služby obsiahnuté v účastníckom programe2 a v mesačnom poplatku … Pri takej výške poplatku to ale asi musí robiť sám riaditeľ banky.

mcu visa kreditná karta telefónne číslo zákazníckeho servisu
ako získať bitcoin zadarmo
výmenný kurz dolára naira aboki
naira na usd dnes
členovia rady goldman sachs
overiť číslo debetnej karty

podľa príkazcom zadaných inštrukcií; Po realizácii skutočného prevodu posiela banka obom stranám správu o zúčtovaní a účtuje si poplatok za transakciu 

Tieto informácie sú zverejňované spoločnosťou Towercom, a.s. pred uzatvorením zmluvy na diaľku a/alebo mimo prevádzkových priestorov v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo Fibernet Digitálna TV Pevná linka platný od 3. 9. 2007 Orange Doma cenník Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava IČO: 35697270, IČ DPH: SK 2020310578 význam: Dátum splatnosti je dátum uvedený na Výpise, ku ktorému sú splatné Transakcie apoplatky zúčtované vZúčtovacom období. Pokiaľ nie je vo Výpise uvedené inak, je vprípade variantu i) Zúčtovacieho obdobia dňom splatnosti 25.

O zmene výšky Poplatku upovedomí Poskytovateľ Nadobúdateľa rovnakým spôsobom ako pri zmene Podmienok, a to najmenej tridsať (30) dní pred dátumom účinnosti takejto zmeny. Nová výška Poplatku je pre Nadobúdateľa záväzná počiatkom prvého Zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. 11.

Nová výška Poplatku je pre Objednávateľa záväzná počiatkom prvého Zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.

a) smernice 2011/61/EÚ, ktorý je buď usadený v Únii alebo spravovaný správcom alternatívneho investičného fondu (ďalej len „správca AIF“) a ktorému bolo udelené povolenie alebo ktorý je registrovaný v súlade s uvedenou smernicou, s výnimkou prípadu, keď je AIF zriadený Cenník je zoznam Cien za jednotlivé Služby poskytované Poskytovateľom, príplatky, bezplatné služby, podrobnosti o jednorazových, pravidelne sa opakujúcich a variabilných cenách, vrátane začiatku plynutia a ukončenia zúčtovacieho obdobia, spôsobu úhrady Ceny, údaj o … Pojmy začínajúce veľkými písmenami použité v týchto VPS majú nižšie uvedený význam, ak nevyplýva z kontextu alebo z právnych predpisov, od ktorých nie je možné sa dojednaním strán odchýliť, niečo iné: 1.1.1. Aktívna prípojka: má význam stanovený v čl. 9.5 VPS; 1.1.2. ll- ň. 2012 f Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č.